A+ A A-

Решение № 0801

Общински съвет - Хасково


Протокол №51 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 20.07.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.4.2. от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG161PO001/1.4-07/2010/025, за реализация на Проект:“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково”, по Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Общински съвет – Хасково упълномощаваКмета на Община Хасковода издаде обезпечение под формата на запис на заповед или банкова гаранция за авансово плащанепоПроект: “Интегриран план за градско възстановяване и развитие нагр. Хасково”по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art