A+ A A-

Решение № 0798

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, във вр. с параграф 9 от ПЗР на Наредба №7/2003 г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ и във вр. с чл.36, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да издаде разрешение, с което по отношение на УПИ ІІІ – 77195.724.192, 77195.724.21 в кв.308а, гр.Хасково, да бъдат допуснати следните отклонения от правилата и нормативите на застрояване: Плътност на застрояване - 80%; Озеленяване – 20%; Интензивност на застрояване - Кинт-6.00; Етажност - до 8 етажа; Височина - до 25 метра и отклонения съобразно Задание за изготвяне на ПУП – изменение на план за застрояване на УПИ ІІІ – 77195.724.192, 77195.724.21 в кв.308а, гр.Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art