A+ A A-

Решение № 0797

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


1.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал.3, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет – Хасково:

Изразява предварително съгласиеза промяна предназначението на поземлени имоти №№ 000704 с площ 2,903 дка; 000449 с площ 15,188 дка; 000200 с площ 62,301 дка; 000221 с площ 0,639 дка; 000242 с площ 1,529 дка; 000244 с плащ 3,543 дка; 000203 с площ 2,351 дка; 000223 с площ 0,667 дка; 000227 с площ 83,434 дка; 000232 с площ 49,556 дка; с обща площ 222,111 дка в землището на село Тракиец, община Хасково, за „Корекция на река Олу дере и изграждане на лява защитна дига, землище село Тракиец, община Хасково” по проект „Управление на водите и защита от наводнения в село Тракиец, община Хасково”, WMFP по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за имоти в обхвата на обект за „Корекция на река Олу дере и изграждане на лява защитна дига, землище село Тракиец, община Хасково” по проект „Управление на водите и защита от наводнения в село Тракиец, община Хасково”, WMFP по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 година.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art