A+ A A-

Решение № 0796

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал.3, 4, 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Хасково:

1. Учредява право на сервитут на 15,0 м2 за водопровод и на 76,94 м2 за електропровод в общински ПИ № 000542 пасище, мера в землището на село Гарваново, община Хасково.

2. Утвърждава трасето на захранващия водопровод за нуждите на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци” в землището на село Гарваново, община Хасково. Трасето преминава подземно през общински имоти полски пътища - сервитут с площ 1300.04 м2:

имот №

начин на трайно ползване

Площ в сервитута м2

000541

полски път

25,71

000538

полски път

454,85

000658

полски път

201,0

000657

полски път

599,06

000305

полски път

19,42

 

общо

1300,04

3. Утвърждава трасето на външно електрозахранването на СОЗ пояс І за изграждане на тръбен кладенец в част от ПИ 000545 в землището на с. Гарваново за водоснабдяване на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци” в землището на село Гарваново, община Хасково. Трасето преминава подземно през общински имоти полски пътища - сервитут с площ 639.00 м2:

№ на имот

начин на трайно ползване

Площ в сервитута м2

000541

полски път

5,0

000538

полски път

217,0

000615

полски път

417,00

 

общо

639,0

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art