A+ A A-

Решение № 0795

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие всички спортни обекти, актувани като такива, собственост на Община Хасково, да бъдат отдаден под наем на спортни клубовепо реда и условията на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му.

2. Упълномощава кмета на Община Хасково да проведе процедурата по отдаване под наем на спортните обекти по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art