A+ A A-

Решение № 0794

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост и дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на публичен търг за срок от 10 години, следните имоти – публична общинска собственост:

1. Футболно игрище с площ 1050 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, при първоначално обявен месечен наем – 105.00 лева без ДДС и допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с изкуствена тревна настилка.

2. Баскетболно игрище с площ 770 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, при първоначално обявен месечен наем – 77.00 лева без ДДС и допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки.

3. Волейболно игрище с площ 580 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, при първоначално обявен месечен наем – 58.00 лева без ДДС и допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки.

4. Игрище за тенис на корт с площ 580 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, при първоначално обявен месечен наем – 60.00 лева без ДДС и допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки.

5. Сграда с идентификатор 77195.714.292.3 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, с площ 83 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: съблекални, при първоначално обявен месечен наем 130.00 лева без ДДС.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art