A+ A A-

Решение № 0791

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 5 /пет/ години по реда на глава VI от наредбата, следните имоти – публична общинска собственост:

1.Помещение – Книжарница – 25 кв.м., находящо се в двора на ОУ “Хр.Смирненски” – гр.Хасково;

2.Помещение – Павилион за закуски – 48 кв.м., находящо се на първи етаж в ОУ “Хр.Смирненски” – гр.Хасково;

3.Помещение – Павилион за закуски – 25 кв.м., находящо се в двора на ОУ “Хр.Смирненски” – гр.Хасково;

4.Имот №042001 – 30,3 дка, находящ се в землище с.Стамболийски, местност “Къра”;

5.Имот №042010 – 24,8 дка, находящ се в землище с.Стамболийски, местност “Хайдар кър”.

II. Упълномощава директора на ОУ “Хр.Смирненски” – гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на посочения имот в т.І, по реда на глава VI от Наредбата за общинска собственост, съгласно определените месечни базисни наемни цени за отдаване на общински имоти под наем с Решение №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art