A+ A A-

Решение № 0790

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 5 /пет/ години по реда на глава VI от наредбата, имот – публична общинска собственост – павилион с площ от 44 кв.м., находящ се в ОУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково.

II. Упълномощава директора на ОУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на посочения имот в т.І, по реда на глава VI от Наредбата за общинска собственост, съгласно определените месечни базисни наемни цени за отдаване на общински имоти под наем с Решение №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art