A+ A A-

Решение № 0789

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок до 5 /пет/ години по реда на глава VI от наредбата, имоти – публична общинска собственост, находящи се в СОУ „Васил Левски” – гр.Хасково, съгласно приложения списък към решението.

II. Упълномощава директора на СОУ “Васил Левски” – гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на посочените имоти, съгласно приложения списък, по реда на глава VI от Наредбата за общинска собственост, съгласно определените месечни базисни наемни цени за отдаване на общински имоти под наем с Решение №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art