A+ A A-

Решение № 0788

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок до 5 /пет/ години по реда на глава VI от наредбата, следните имоти – публична общинска собственост:

1. Помещение от 750 кв.м. за приготвяне на храна и хранене на ученици, находящо се на партерен етаж /източно крило/ в СУ “Стефан Караджа” – гр.Хасково.

2. Фитнес салон от 200 кв.м., с необходимите уреди за изграждане на физическа сила, находящ се на приземен етаж на СУ “Стефан Караджа” – гр.Хасково.

II. Упълномощава директора на СУ “Стефан Караджа” да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочените имоти в т.І, по реда на глава VI от Наредбата за общинска собственост, съгласно определените месечни базисни наемни цени за отдаване на общински имоти под наем с Решение №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art