A+ A A-

Решение № 0783

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.270, ал.2 от ТЗ, Общински съвет – Хасково:

1. Приема годишен счетоводен отчет за 2010 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.

2. Натрупаната загуба за 2010 г. в размер на 11709 лв. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

3. Приема годишен счетоводен отчет към 30.06.2011 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.

3.1. Община Хасково да приеме наличните към 30.06.2011 г. активи с остатъчна стойност за 1344.70 лв.

3.2. Община Хасково да поеме наличните към 30.06.2011 г. пасиви /задълженията/ на ликвидираното дружество в размер на 6703.90 лв. от §97-00 „Резерв в местни дейности”.

3.3. Натрупаната загуба към 30.06.2011 г. в размер на 1380 лв. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

4. Освобождава от отговорност ликвидатора.

5. Задължава ликвидатора да впише заличаването на дружеството и предостави писмени доказателства за това в Община Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art