A+ A A-

Решение № 0782

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.266, ал.2 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, вр. чл.13 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково удължава срока на ликвидация на „Център по дентална медицина І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково от 10 /десет/ месеца на 16 /шестнадесет/ месеца.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art