A+ A A-

Решение № 0780

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15 отЗакона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,във връзка с Решение №532 от 30.04.2010 г. на Общински съвет - Хасково, Общински съвет – Хасково променя състава на Общински съвет по наркотичните вещества, както следва:

- На мястото на д-р Соня Димитрова – директор на Регионална здравна инспекция – Хасково да бъде записана Красимира Богданова Георгиева – младши експерт в Регионална здравна инспекция – гр.Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art