A+ A A-

Решение № 0775

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларен план за електрозахранване и водоснабдяване, пътна връзка за поземлен имот №044006, м. „Терс дере”, землище с.Клокотница, община Хасково.

За поземлен имот №044006, м. „Терс дере”, землище с.Клокотница, се определя предназначение “За автоморга с дейности по събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” при следните показатели на застрояване:

- Височина до 10.00 м

- Плътност на застрояване (Пзастр.) до 70%

- Коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.0

- Минимална озеленена площ 30%

- Начин на застрояване – свободно (е)

Ограничителната строителна линия да отстои на 25 м от края /ръба/ на платното за движение, съгласно чл.6 и чл.25 от Закона за пътищата.

Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art