A+ A A-

Решение № 0771

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване, транспортно-комуникационен план и парцеларен план за пътна връзка за поземлен имот №77195.231.4, м. „Идимирли”, гр.Хасково.

За поземлен имот №77195.231.4, м. „Идимирли”, гр.Хасково се определя предназначение “За авторемонтна работилница, паркинг и офиси” при следния режим на застрояване за имота:

- Етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м

- Плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%

- Коефициент на интензивност (Кинт.) до 1.5

- Минимална озеленена площ 40%

- Начин на застрояване – свободно (е)

Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art