A+ A A-

Решение № 0766

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.18 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и изменение на плана за регулация и на плана за застрояване на имоти с идентификатори 77195.429.60; 77195.429.61; 77195.429.62; 77195.429.63; 77195.429.35; 77195.429.36; 77195.429.16 и 77195.429.17, гр.Хасково.

С плана за регулация се изменят трасето и габаритите на улица с осови точки с номера 178, 2980, 2987, 2829, 2830, 2831 и 2991. Новото трасе на улицата е определено от осови точки с номера 178, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397 и 3396. Новопроектираната улица е с ширина 12.00 м – две платна по 4.00 м и два тротоара по 2.00 м.

Проектира се улица с нови осови точки с номера 3394 и 3395 с ширина 6.00 м – платно 4.00 м и тротоари съответно 0.75 м и 1.25 м

Проектира се улица с нови осови точки с номера 3405, 3395 и 3397 с ширина 6.00 м – платно 4.00 м и тротоари съответно 0.75 м и 1.25 м

С новопроектираните улици се оформят три нови квартала с номера 795, 796 и 797.

В кв.795 се урегулират шест поземлени имота, които се отреждат „За жилищно строителство” в условията на чл.19, ал.1 от ЗУТ.

В кв.796 се урегулират дванадесет поземлени имота, които се отреждат „За жилищно строителство” в условията на чл.19, ал.1 от ЗУТ.

В кв.797 се урегулират петнадесет поземлени имота, които се отреждат „За жилищно строителство” в условията на чл.19, ал.1 от ЗУТ и един УПИ ХVІ, който се отрежда „За обществено обслужване”.

Изменението на плана за регулация е показано със зелени и кафяви линии и надписи в проекта.

За кв.795, кв.796 и кв.797, гр.Хасково се определя устройствена зона „Жм” – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малки височина, плътност и интензивност.

Урегулираните поземлени имоти с предназначение „за жилищни нужди” са със следния режим на застрояване:

- Етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м

- Плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%

- Коефициент на интензивност (Кинт.) до 1.2

- Минимална озеленена площ 40%

- Начин на застрояване – свободно (е)

УПИ ХVІ За обществено обслужване, кв.797 е със следния режим на застрояване:

- Етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м

- Плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%

- Коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.0

- Минимална озеленена площ 20%

- Начин на застрояване – свободно (е)

Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art