A+ A A-

Решение № 0752

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №000440 и №000441, м.”Юрта”, землище с.Тракиец, община Хасково.

За поземлени имоти №000440 и №000441, м. „Юрта”, землище с.Тракиец, се определя предназначение “За рибарник” при следните показатели на застрояване:

- Височина до 10.00 м

- Плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%

- Коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.5

- Минимална озеленена площ 20%

- Начин на застрояване – свободно (е)

Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art