A+ A A-

Решение № 0751

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.19, ал.4, т.5 и ал.9 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково

РАЗРЕШАВА:

Да се промени предназначението на част от имот по чл.19 от ЗСПЗЗ за уширяване на полски път за сметка на собствениците на имот №091001, м. „Белменски”, землище с.Клокотница в полза на Община Хасково, а именно:

- 130 кв.м. от имот №000116 от начин на трайно ползване „пасища, мери” в начин на трайно ползване „полски път”.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art