A+ A A-

Решение № 0749

Общински съвет - Хасково


Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 08.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

Дава съгласие Община Хасково да участва като партньор на Община Солун по Проект “ИNTEGRATED GREEN CITIES – Интегрирани зелени градове”, по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, INTERREG ІІІ, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1. Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art