A+ A A-

Решение № 0747

Общински съвет - Хасково


Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 08.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

Дава съгласие Община Хасковода участва като партньор на Община Комотини по Проект GOOL “Campaign against Youth Violence – Кампания срещу младежкото насилие”, по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, INTERREG ІІІ, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3. Сътрудничество и съвместна работа в сферата на здравеопазването и социалното благоденствие.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art