A+ A A-

Решение № 0744

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


На основание чл.19 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково упълномощава д-р Марио Янакиев – представител на Община Хасково в Общото събрание на акционерите в “МБАЛ” – гр.Хасково, което ще се проведе на 19.05.2011 г. от 11.30 ч., да гласува, както следва:

1.Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2010 г. – “за”.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител – “за”.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2010 г. – “за”.

4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител – “за”.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 г. - “за”.

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г. – “за”.

7.Промяна в състава на Съвета на Директорите – „за”.

8.Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – “за”.

9.Промяна наименованието на дружеството – “за”.

10.Промяна в Устава на дружеството – “за”.

11.Разни – “за”.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art