A+ A A-

Решение № 0743

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


На основание чл.62, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №662 от 26.11.2010 г., както следва:

Във втори абзац на решението, думите: „№77195.28.6 и №77195.28.7 /м.”Бюкя/”, се заменят със следния текст: „№77195.28.7 и №77195.335.8 по кадастралната карта на гр. Хасково в м.”Бюкя”.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art