A+ A A-

Решение № 0735

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1.Приема годишния счетоводен отчет за 2010 г. на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.
2.Освобождава от отговорност управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.
3.Натрупаната загуба в размер на 12 х.лв. към 31.12.2010 г. да бъде покрита с резервите на дружеството.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art