A+ A A-

Решение № 0734

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.3 от ЗЛЗ и чл.9, ал.3 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково прекратява откритите с Решение №675 от 17.12.2010 г. процедури за провеждане на конкурси за възлагане управлението на общински лечебни заведения.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art