A+ A A-

Решение № 0733

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 и 5 от ЗОС, чл.61, ал.1 и 2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши:

1. Продължава срока на учреденото безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ Помещения с площ 90.00 кв.м., находящи се на втори етаж в североизточната частна сграда Бизнесцентър 2, гр.Хасково, за Кореспондентско бюро и Пресцентър на Българска телеграфна агенция, за срок от 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно право на ползване.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art