A+ A A-

Решение № 0730

Общински съвет - Хасково


Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2011 год.


На основание чл.21, ал.2, вр. ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

- Задължава служителите в Общинска администрация – Хасково да извършват административни услуги на гражданите и юридическите лица при спазване на принципите за законност, бързина, достъпност и икономичност на времето по предоставянето на тези услуги и спазване нормите за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

- Всеки отказ да бъде административно обслужен гражданин или юридическо лице, с основание наличие на негови задължения към Община Хасково, ще се счита за неизпълнение на служебните задължения на отказалия обслужванетослужител.

Възлага на Кмета на Община Хасково, в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител, при констатирани нарушения на горните задължения, да предприема действия по дисциплинарното наказване на отказалия извършването на административна услуга служител.

За отказ да им бъде извършена административна услуга, гражданите и юридическите лица, освен Кмета на Община Хасково, могат да сезират и Постоянната комисия по обществен ред и законност на Общински съвет – Хасково, осъществяваща контрол по изпълнение решенията на Общински съвет - Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art