A+ A A-

Решение № 0728

Общински съвет - Хасково


Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.150 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

План-схема и парцеларен план за обект: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за гр.Хасково”, подобект: „Изграждане на водопровод от ПС „ІІІ подем” до НВ 30 000 м3”.

Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art