A+ A A-

Решение № 0727

Общински съвет - Хасково


Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация и парцеларен план за водоснабдяване за поземлен имот №000518 и поземлен имот №000519 в землището на село Гарваново, община Хасково за „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци” в землището на село Гарваново, община Хасково, при следния режим на застрояване на имотите:

- Етажност – до 3 етажа, Височина до 15.00 м

- Плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%

- Коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.4

- Минимална озеленена площ 20%

- Начин на застрояване – свободно (е)

Застрояването в имотите е за „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци” в землището на село Гарваново, община Хасково.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art