A+ A A-

Решение № 0726

Общински съвет - Хасково


Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2011 год.


І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.11 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем по реда на Глава VІ от Наредбата, за срок от 5 /пет/ години, следните имоти – публична общинска собственост:

1.Стаи №1, 2, 3 и 4 с обща площ 66.64 кв.м. в сграда Спортна зала „Дружба” при първоначално обявен годишен наем – 3200.00 лв. без ДДС.

2.Помещение с площ 86.00 кв.м., находящо се в приземен етаж сграда кметство с.Гълъбец, община Хасково, при първоначално обявен годишен наем – 830.00 лв. без ДДС.

3.Землище гр.Хасково, м. „Топ кория”, яз.имот №001930, с площ 7.195 дка, при първоначално обявен годишен наем – 180.00 лв.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредбата за общинската собственост.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art