A+ A A-

Решение № 0276

Общински съвет - Хасково


Протокол №19 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.03.2009 год.


І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя т.1, 2 и 3 от свое Решение №194 от 29.10.2004 г.

ІІ.1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.287 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, чл.193 и чл.192 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет – Хасково определя размера на еднократните обезщетения за право на прокарване и преминаване в полза на Община Хасково, както следва:

гр.Хасково – ІІ функционален тип:

За съоръжения, въздушни мрежи ,кабели в изкоп:

По формулата А.d.l[лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се премаd=1м,

l [м]– дължина на сервитута на съоръжението или трасето

І зона А=25лв/м2

ІІ зона А=15лв/м2

ІІІ зона А=10лв/м2

ІV, V-та зона и землищата на гр.Хасково А=5лв/м2

За кананли тръби и колектори:

По формулата (А+n.B).d.l [лв],

където:

n – брой на каналите без един,

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м

l [м]– дължина на сервитута на трасето

А и В =>

І зона А=25лв/м2, В=20лв/м2

ІІ зона А=15лв/м2, В=11лв/м2

ІІІ зона А=10лв/м2, В=7лв/м2

ІV, V-та зона и землищата на гр.Хасково А=5лв/м2, В=4лв/м2

Населени места - /села / и съответните землища към тях:

За съоръжения, въздушни мрежи ,кабели в изкоп:

По формулата А.d.l [лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м,

l [м]– дължина на сервитута на съоръжението или трасето

V функционален тип І зона А=3лв/м2

ІІ зона А=2лв/м2

VІ функционален тип А=1,5лв/м2

VІІ функционален тип 1,2лв/м2

VІІІ функционален тип 1,0лв/м2

За кананли тръби и колектори:

По формулата (А+n.B).d.l [лв],

където:

n – брой на каналите без един,

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м

l [м]– дължина на сервитута или трасето

А и В =>

V функционален тип І зона А=3лв/м2 , В=2лв/м2

ІІ зона А=2лв/м2, В=1,5лв/м2

VІ функционален тип А=1,5лв/м2 , В=1,2лв/м2

VІІ функционален тип А=1,2лв/м2, В=1лв/м2

VІІІ функционален тип А=1,0лв/м2, В=0,8лв/м2

Въз основа на цените и методиката по т.1, комисията по чл.210 от ЗУТ, изчислява размера на еднократните обезщетения на правото на прокарване и преминаване дължимо на Община Хасково.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, чл.193 и чл.192 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково, определя размера на еднократните обезщетения за право на прокарване и преминаване в полза на Община Хасково, при определен сервитут за подземни и въздушни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и съответните съоръжения и уредби към тях, както следва:

гр.Хасково – ІІ функционален тип:

За електрически уредби, съоръжения, въздушни електрически мрежи, кабели в изкоп, топлопроводи, газопроводи е нефтопроводи:

По формулата А.d.l [лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м,

l [м]– дължина на сервитута на уредбата или трасето

І зона А=25лв/м2

ІІ зона А=15лв/м2

ІІІ зона А=10лв/м2

ІV, V-та зона и землищата на гр.Хасково А=5лв/м2

За инсталационни канали и колектори:

По формулата (А+n.B).d.l [лв],

където:

n – брой на каналите без един,

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м

l [м]– дължина на сервитута на трасето

А и В =>

І зона А=25лв/м2, В=20лв/м2

ІІ зона А=15лв/м2, В=11лв/м2

ІІІ зона А=10лв/м2, В=7лв/м2

ІV, V-та зона и землищата на гр.Хасково А=5лв/м2, В=4лв/м2

Населени места - /села / и съответните землища към тях:

За електрически уредби,съоръжения, въздушни електрически мрежи, кабели в изкоп, топлопроводи, газопроводи е нефтопроводи:

По формулата А.d.l [лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м,

l [м]– дължина на сервитута на уредбата или трасето

V функционален тип І зона А=3лв/м2

ІІ зона А=2лв/м2

VІ функционален тип А=1,5лв/м2

VІІ функционален тип 1,2лв/м2

VІІІ функционален тип 1,0лв/м2

За инсталационни канали и колектори:

По формулата (А+n.B).d.l [лв],

където:

n – брой на каналите без един,

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м

l [м]– дължина на сервитута на трасето

А и В =>

V функционален тип І зона А=3лв/м2 , В=2лв/м2

ІІ зона А=2лв/м2, В=1,5лв/м2

VІ функционален тип А=1,5лв/м2 , В=1,2лв/м2

VІІ функционален тип А=1,2лв/м2, В=1лв/м2

VІІІ функционален тип А=1,0лв/м2, В=0,8лв/м2

Въз основа на цените и методиката по т.2, комисията по чл.210 от ЗУТ, изчислява размера на еднократните обезщетения на правото на прокарване и преминаване дължимо на Община Хасково.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.193 и чл.192 от ЗУТ Общински съвет – Хасково, определя размера на еднократните обезщетения за право на прокарване и преминаване в полза на Община Хасково при определен сервитут за водопроводни, канализационни мрежи и съоръжения както и всички други съоръжения и линейни обекти, невключени в горните точки, както следва:

гр.Хасково – ІІ функционален тип:

По формулата А.d.l [лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м,

l [м]– дължина на сервитута на съоръжението или трасето

І зона А=25лв/м2

ІІ зона А=15лв/м2

ІІІ зона А=10лв/м2

ІV, V-та зона и землищата на гр.Хасково А=5лв/м2

Населени места - /села / и съответните землища към тях:

По формулата А.d.l [лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м,

l [м]– дължина на сервитута на съоръжението или трасето

V функционален тип І зона А=3лв/м2

ІІ зона А=2лв/м2

VІ функционален тип А=1,5лв/м2

VІІ функционален тип 1,2лв/м2

VІІІ функционален тип 1,0лв/м2

 Въз основа на цените по т.3, комисията по чл.210 от ЗУТ, изчислява размера на еднократните обезщетения на правото на прокарване и преминаване дължимо на Община Хасково.

4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.287 и чл.293, ал.1, т.3 от ЗЕС, чл.64 и чл.65, ал.1, т.3 от ЗЕ и чл.193 и чл.192 от ЗУТ Общински съвет – Хасково, определя размера на еднократните обезщетения за право на прокарване и преминаване в полза на Община Хасково, при определен срок и сервитут за подземни и въздушни мрежи, съоръжения и уредби на техническата инфраструктура, както следва:

гр.Хасково – ІІ функционален тип:

За съоръжения, уредби, въздушни мрежи, кабели в изкоп, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи, водопроводи и канализационни мрежи:

По формулата А.d.l[лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се премаd=1м,

l [м]– дължина на сервитута на уредбата или трасето

І зона А=1лв/м2

ІІ зона А=0,75лв/м2

ІІІ зона А=0,5лв/м2

ІV, V-та зона и землищата на гр.Хасково А=0,25лв/м2

За кананли тръби, инсталационни канали и колектори:

По формулата (А+n.B).d.l [лв],

където:

n – брой на каналите без един,

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м

l [м]– дължина на сервитута на трасето

А и В =>

І зона А=1лв/м2, В=0,8лв/м2

ІІ зона А=0,75лв/м2 , В=0,6лв/м2

ІІІ зона А=0,5лв/м2 , В=0,4лв/м2

ІV, V-та зона и землищата на гр.Хасково А=0,25лв/м2, В=0,20лв/м2

Населени места - /села / и съответните землища към тях:

За съоръжения, уредби, въздушни мрежи, кабели в изкоп, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи, водопроводи и канализационни мрежи:

По формулата А.d.l[лв],

където:

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се премаd=1м,

l [м]– дължина на сервитута на уредбата или трасето

V функционален тип І зона А=0,15лв/м2

ІІ зона А=0,15лв/м2

VІ функционален тип А=0,15лв/м2

VІІ функционален тип А=0,15лв/м2

VІІІ функционален тип А=0,15лв/м2

За кананли тръби, инсталационни канали и колектори:

По формулата (А+n.B).d.l [лв],

където:

n – брой на каналите без един,

d [м]– ширина на сервитутната зона, като при размер по-малък от 1 м, се према d=1м

l [м]– дължина на сервитута на трасето

А и В =>

V функционален тип І зона А=0,15лв/м2 , В=0,1лв/м2

ІІ зона А=0,15лв/м2, В=0,1лв/м2

VІ функционален тип А=0,15лв/м2, В=0,1лв/м2

VІІ функционален тип А=0,15лв/м2, В=0,1лв/м2

VІІІ функционален тип А=0,15лв/м2, В=0,10лв/м2

Въз основа на цените и методиката по т.4, комисията по чл.210 от ЗУТ, изчислява размера на обезщетенията на правото на прокарване и преминаване дължимо на Община Хасково. Определените цени в т.4, са за срок от 1 /една/ година.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art