A+ A A-

Решение № 0035

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА за частна общинска собственост, следните имоти, находящи се на територията на землището на с.Александрово, Община Хасково, с ЕКАТТЕ 00326:

Имот пл.№203010 с площ 188.927 дка и имот пл.№201006 с площ от 749.073 дка.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art