A+ A A-

Решение № 0033

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за общински жилища, считано от 01.02.2008 г., както следва:

1. В чл.5, ал.1, т.5 числото “200.00” става “300.00”.

2. В чл.20 текста се изменя, както следва:

“Наемната цена за жилищата по тази наредба се определя на 0.60 лв. за 1 кв.м. полезна площ коригирана със съответните проценти, съгласно Приложение №1 към чл.34, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост”. 

2. Чл.22, ал.2 се изменя, както следва:

След текста “данъчната оценка на жилището” се добавя “умножена с коефициент 1.5”.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art