A+ A A-

Решение № 0032

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба №2 за общинската собственост, както следва:

Чл.32 а, ал.2 се изменя, както следва:

“Предварителният и окончателен договор по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ се сключват в писмена форма по цени определени от Общинския съвет от кмета на общината на основание чл.18 от ЗС и чл.34, ал.7 от ЗОС”.

В чл.32 а, ал.5 текста: “по пазарни цени по реда на тази наредба” се заменя с “по цени определени от Общинския съвет”.

В чл.32 а, ал.7 текста: “се събират режийни разноски” се заменя със “се събират 2% режийни разноски”.

Чл.43 а, ал.4 се изменя, както следва:

“Право на строеж върху имоти – частна общинска собственост за изграждане или разширение на площадкови енергийни обекти или на части от тях по Закона за енергетиката, за изграждане или разширение на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения по Закона за далекосъобщенията, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура на експлоатационното дружество В и К се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет по пазарни цени, определени от независим лицензиран експерт – оценител”.

Създава се нов чл.47 със следния текст:

“Правото на строеж за изграждане на обекти под и над улици или други открити пространства, собственост на общината, се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината, чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, по реда и начина посочени в глава шеста от наредбата”.

В чл.61, ал.2 и ал.3 числото “500” става “700”.

В чл.63, ал.1 и ал.2 числото “500” става “700”.

Чл.67, ал.6 се изменя, както следва:

“Подготовката и провеждането на търг или конкурс се извършва от Комисията по общинска собственост и търгове, постоянно действаща, определена със заповед на кмета на общината, включваща в състава си юрист и кмет на кметство, в случаите по чл.3, ал.2 от наредбата”.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art