A+ A A-

Решение № 0028

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл. 54, чл. 51 ал. 3 и чл. 53 т. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Създава Общинско предприятие с наименование: “Туристически информационен център” с предмет на дейност: предоставяне на туристическа информация, оформяне на нови маршрути, провеждане на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт и експониране на туристическите обекти на община Хасково на национални и международни туристически изложения.

2. Общинското предприятие “Туристически информационен център” ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетен кредит в рамките на община Хасково, със самостоятелна банкова сметка и самостоятелен бюджет, който се формира със собствени приходи на общината.

3. Определя структура и утвърждава численост на персонала на ОП “Туристически информационен център”, както следва:

1. Директор - 1 бр.;

2. Касиер – счетоводител - 1 бр.;

3. Главни експерти - 2 бр.;

4. Хигиенист - 1 бр.

   ОБЩО: 5 броя.

4. Общински съвет – Хасково приема правилник за управление и организация на дейността на ОП “Туристически информационен център”, съгласно Приложение № 1.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art