A+ A A-

Решение № 0027

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, Общински съвет – Хасково реши:

І. Утвърждава нова численост на персонала на ОП “Екопрогрес” – гр.Хасково от 287 бр. на 359 бр.

ІІ. Утвърждава нова структура на персонала на ОП “Екопрогрес” – гр.Хасково, както следва:

- Директор - 1 бр.

- ”Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда” - 38 бр.

- “Озеленяване” 113 бр.

- “Зимно поддържане и снегопочистване” - 4 бр.

- “Чистота” 124 бр.

- “Зоокът” - 11 бр.

- ”Циментови изделия и ремонт улични настилки”- 23 бр.

- ”Знаци и пътна маркировка” - 10 бр.

- “Автомобили със специално предназначение - 15 бр.

- ”Микропазари, базари” - 4 бр.

- ”Обществена къпалня” - 7 бр.

- Културно-спортен комплекс “Спартак” - 9 бр.

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: 359 бр.

ІІІ. На основание чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково предоставя за управление на ОП “Екопрогрес” – гр.Хасково – Културно – спортен комплекс “Спартак” – гр.Хасково.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art