A+ A A-

Решение № 0005

Общински съвет - Хасково


Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.11.2007 год.


На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково, както следва:

1. Постоянна комисия по общинска собственост – 7 членове

Председател: Иван Милков Пашинов

Секретар: Стефан Тилев Атанасов

Членове: Таня Костадинова Стойнова

Албен Събков Манджуков

Борислав Славов Иванов

Иван Тодор Иванов

Антон Митков Тончев

2. Постоянна комисия по участие на общината в търговски дружества и приватизация – 5 членове

Председател: Николай Благоев Кючуков

Секретар: Борислав Славов Иванов

Членове: Красен Петков Ангелов

Златко Радинов Марчев

Иван Милков Пашинов

3. Постоянна комисия по ТСУ и екология – 5 членове

Председател: Емил Ценов Георгиев

Секретар: Златко Радинов Марчев

Членове: Николай Благоев Кючуков

Стефан Тилев Атанасов

Тихомир Калинов Калинов

4. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности 5 членове

Председател: д-р Марио Георгиев Янакиев

Секретар: Иван Недев Иванов

Членове: Недялка Тошкова Иванова

д-р Георги Стоянов Игнатиев

Борислав Славов Иванов

5. Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма – 7 членове

Председател: Пенка Петкова Георгиева

Секретар: Тихомир Калинов Калинов

Членове: Златко Радинов Марчев

Недялка Тошкова Иванова

Живко Димитров Архондев

Иван Недев Иванов

Наталия Любенова Атанасова

6. Постоянна комисия по бюджета – 5 членове

Председател: Бранимир Северинов Спенджаров

Секретар: Иван Тодоров Иванов

Членове: Антон Митков Тончев

Албен Събков Манджуков

Пенка Петкова Георгиева

7. Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и проблемите на кметствата – 5 членове

Председател: д-р Георги Стоянов Игнатиев

Секретар: Румен Илиев Балкански

Членове: Светла Стайкова Делчева

Стати Тодоров Запрянов

Красен Петков Ангелов

8. Постоянна комисия по законността и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет и следприватизационен контрол – 5 членове

Председател: Таня Костадинова Стойнова

Секретар: Албен Събков Манджуков

Членове: Емил Ценов Георгиев

Иван Тодоров Иванов

Бранимир Северинов Спенджаров

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, международни връзки и сдружаване – 5 членове

Председател: Тихомир Калинов Калинов

Секретар: Живко Димитров Архондев

Членове: Наталия Любенова Атанасова

Пенка Петкова Георгиева

Емил Ценов Георгиев

10. Постоянна комисия по транспорта – 5 членове:

Председател: Красен Петков Ангелов

Секретар: Антон Митков Тончев

Членове: Светла Стайкова Делчева

Николай Благоев Кючуков

Стати Тодоров Запрянов


Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art