A+ A A-

Решение № 0003

Общински съвет - Хасково


Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.11.2007 год.


На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

§1 В чл.4, ал.1, т.12 накрая след думата “общината” се добавя запетая и текста: “които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности”.

§2 Чл.26, ал.1 се изменя така:

“Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседание на Общинския съвет в размер на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статически институт, а за участие в заседание на Постоянна или Временна комисия в размер на часовата ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статически институт. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие”.

§3 В чл.33 настъпват следните промени:

Ал.1 се изменя така: “Всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три комисии”.

Ал.3 се изменя така: “Всеки общински съветник може да бъде избиран в ръководството само на две постоянни комисии”.

§4 Чл.84 изречение второ се отменя.

§5 Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art