A+ A A-

Решение №0911

Общински съвет – Хасково


Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Хасково закрива Дом за деца, лишени от родителска грижа „Проф.Д-р Асен Златаров” с адрес: гр. Хасково, бул.,,България“ № 9, считано от 01.10.2015 г. 
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички последващи действия. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art