A+ A A-

Решение №0874

Общински съвет – Хасково


Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години, недвижим имот №90002 – нива, с площ 273.39 дка, ІV-та категория, в м. „Училищни ниви”, в землището на с.Войводово, Община Хасково.
 
2. Упълномощава директора на ОУ “Христо Ботев” –с.Войводово, Община Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art