A+ A A-

Решение №0871

Общински съвет – Хасково


Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001- 2. 002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  с  Проект: „Център за услуги в общността и в домашна среда Шанс в дома“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
2. Община Хасково да поеме ангажимент за поддържане на социалната услуга  за социално включване в общността и в домашна среда, за срок не по- малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
3. Община Хасково да поеме ангажимент за предоставяне на  1 /една/ стая, намираща се на втория етаж в сграда на Бизнесцентър 2, за създаване на Център за услуги в общността и в домашна среда .
4. Помещението да се предостави за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния  доклад по проекта.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art