A+ A A-

Решение №0870

Общински съвет – Хасково


Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.


1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Хасково дава съгласие Община Хасково да извърши ремонт на Сградата на Драматично-куклен театър „Иван Димов” - самостоятелен обект с идентификатор 77195.715.362.1.11 по КК на град Хасково, находящ се на ул. „Стара планина” – гр.Хасково.
2. Необходимите средства за ремонт в размер до 100 000 лв., да бъдат от §40-00 „Постъпления от продажби на нефинансови активи”, „Местни приходи” от бюджета на Община Хасково за 2015 г.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art