A+ A A-

Решение №0869

Общински съвет – Хасково


Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи, кандидатства и да изпълнява проект с наименование „Закупуване на оборудване за физиотерапевтичен кабинет за Специализирана институция – Дом за стари хора и Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана” – Хасково”, който да бъде подаден за финансиране пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.
2. Дава съгласие Община Хасково да участва със съфинансиране в размер на 1 711 лв. – 10 % от общата необходима сума. 
3. Възлага на Кмета на Община Хасково да подпише всички необходими документи по проекта.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art