A+ A A-

Решение №0868

Общински съвет – Хасково


Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на част от квартали 313, 312 и квартал 329а и изменение на плана за застрояване на УПИ І за детски ясли   (новопроектирани УПИ І за детски ясли, УПИ IIЗа обществено обслужване, УПИ IIIЗа обществено обслужване и УПИ IVЗа обществено обслужване, кв.329а по плана на гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация по ул.“Одрин“ в участъка от о.т.1225 на север до о.т.1230. Измества се осовата линия в средата на улицата, в следствие на което се изместват осови точки 1225, 1222, 1223, 1144 и 1230. Проектира се улица която е съобразена с изградените на място улично платно и тротоари, както следва:
– в участъка от о.т.1225 до о.т.1222 улицата е с ширина 9.00 м, с улично платно от 5,00 м и два тротоара по 2.00 м.
– в участъка от о.т.1222 до о.т.1230 улицата е с ширина 10.50 м, с улично платно от 5.00 м и два тротоара по 2.75 м.
 
Проектира се пешеходна алея южно от имот 77195.712.123 по кадастралната карта на гр.Хасково.
В следствие изменението на уличната регулация се променя източната регулационна линия на УПИ VIIЗа жилищно строителство в кв.312 и           УПИ III, кв.313.
УПИ III, кв.313 се отрежда „За жилищно строителство“.
В квартал 329а се изменя УПИ IДетски ясли, като от се проектира УПИ IЗа детски ясли за имот с идентификатор 77195.712.123. Проектират се нови урегулирани имоти, както следва:
– УПИ IIЗа обществено обслужване за имот с идентификатор 77195.712.126.
– УПИ IIIЗа обществено обслужване за имот с идентификатор 77195.712.124.
– УПИ IVЗа обществено обслужване за имот с идентификатор 77195.712.125.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта.
УПИ І за детски ясли, УПИ IIЗа обществено обслужване, УПИ IIIЗа обществено обслужване и УПИ IVЗа обществено обслужване, кв.329а по плана на гр.Хасково са в устройствена зона “Ц” – централна зона при следния режим на застрояване:
За УПИ І за детски ясли:
- етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 30%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 1.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      50%
- начин на застрояване – свободно (е)
За УПИ IIЗа обществено обслужване:
- етажност – 1 етаж, височина до 4.50 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 100%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 3.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      20%
- начин на застрояване – свързано (д)
УПИ IIIЗа обществено обслужване:
- етажност – 1 етаж, височина до 4.50 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 3.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      20%
- начин на застрояване – свързано (д)
                                                               
За УПИ IVЗа обществено обслужване:
- етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 3.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      20%
- начин на застрояване – свързано (д)
 
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art