A+ A A-

Съобщение относно отмяна на Решение №511/06.12.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
 
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №159 от 30.06.2014 г. по Адм.дело №5/2014 на Административен съд – Хасково

 
На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
Отменя Решение №511/06.12.2013 г. на Общински съвет – Хасково, с което се изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково в частта му по т.2, касаеща промяна в чл.26, ал.3 от Наредбата, в частта в която се изменя б. „а” от ал.3 и същата алинея се допълва с нова б.”в”.
Осъжда Общински съвет – Хасково да заплати на Ростислава Захариева Жекова от гр.Хасково, ул. „Преслав” №24, ет.3, офис №2, разноски по делото в размер на 30.00 /тридесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест, или ако те са отхвърлени.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art