A+ A A-

Съобщение относно Решение №63 на Административен съд – Хасково

 
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №63 от 03.04.2013 г. по Адм.дело №5/2013 на Административен съд – Хасково
 
На основание чл.193, ал.1, предл.ІІ-ро и предл.ІV-то и чл.143, ал.1, вр.чл.196 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
Обявява нищожността на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, в редакцията – изм. и доп. с Решение №308 по Протокол №16 от 14.12.2012 г. на Общински съвет – Хасково, в частта й относно чл.5 и чл.31, ал.2.
Обявява нищожността на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, в редакцията – изм. и доп. с Решение №308 по Протокол №16 от 14.12.2012 г. на Общински съвет – Хасково, в частта й относно чл.12, ал.2 и чл.27, ал.9.
Осъжда Общински съвет – Хасково да заплати на Областен  управител на Област Хасково разноски по делото в размер на 170.00 /сто и седемдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест, или ако те са отхвърлени.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art