A+ A A-

Съобщение относно отмяна на Решение №307/14.12.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
 
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява
Решение №68 от 15.04.2013 г. на Административен съд – Хасково


  
На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ Решение №307/14.12.2012 г. на Общински съвет – Хасково, с което се приема нова ал.11 на чл.26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
Осъжда Общински съвет – Хасково да заплати на Областен  управител на Област Хасково разноски по делото в размер на 170.00 /сто и седемдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест, или ако те са отхвърлени.
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art