A+ A A-

Съобщение относно отмяна на Решение №350/01.03.2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
 
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №152 от 21.06.2013 г.
на Административен съд – Хасково
 
 
На основание чл.193, ал.1, предл.І-во и чл.143, ал.1, вр.чл.196 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение №350, обективирано в Протокол №19 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 01.03.2013 г., с което е одобрена процедура и образец на удостоверение по чл.60, ал.6 от ЗМДТ.
Осъжда Общински съвет – Хасково да заплати на Областна администрация - Хасково сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, съставляваща  направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест, или ако те са отхвърлени.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art