A+ A A-

Съобщение относно отмяна на Решение №286/26.10.2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
 
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №44 от 13.03.2013 г. на Административен съд – Хасково

 
На основание чл.193, ал.1, предл.ІV-то от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение №286 от 26.10.2012 г. на Общински съвет – Хасково, с което се изменя Наредба за управление на общинските пътища, като се създава нов Раздел VІІ на Глава V с наименование: „Вреди, причинени от неравността по пътното платно на общинските пътища и улици” и нов чл.65.
Осъжда Общински съвет – Хасково да заплати на Областен управител на Област Хасково сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест, или ако те са отхвърлени.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art