A+ A A-

Съобщение относно отмяна на Решение №287/26.10.2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
 
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №34 от 13.02.2013 г. на Административен съд – Хасково
 
 
На основание чл.193, ал.1, предл.ІV-то от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ Решение №287 от 26.10.2012 г. на Общински съвет – Хасково, с което се допълва Списъка към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, с нови улици и места за паркиране, както следва:
 
- Паркинг на ул. „Козлодуй” /откъм ул. „Ал.Танев”/ - 10 места;
- Паркинг на ул. „Козлодуй” /откъм бул. „Освобождение/ - 10 места;
- Паркинг на ул. „Патриарх Евтимий”/от пл. „Свобода” до бул. „Съединение”/ - 111 бр. паркоместа;
- На ул. „Атон” /между ул. „Цар Калоян” и бул. „България”/ - 15 бр. паркоместа.
 
Осъжда Общински съвет – Хасково да заплати на Областен управител на Област Хасково сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art