A+ A A-

Решения на Административен съд - Хасково

На основание чл.194 от Административно-процесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №389 от 19.07.2011 г. на Административен съд – Хасково


На основание чл.193, ал.1 от АПК съдът

Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ по Жалба на Кмета на Община Хасково Решение №723, взето с Протокол №44 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 25.03.2011 г., с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост.
ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Кмета на Община Хасково разноски по делото в размер на 320/триста и двадесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №435 от 01.08.2011 г. на Административен съд – Хасково
               
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ по Жалба на Кмета на Община Хасково Решение №708 на Общински съвет – Хасково, взето с Протокол №43 от 07.03.2011 г., в оспорената му част.
ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Община Хасково направените разноски по делото в общ размер на 320/триста и двадесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №436 от 01.08.2011 г. на Административен съд – Хасково
  
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ по Жалба на Кмета на Община Хасково Решение №741 на Общински съвет – Хасково, взето с Протокол №45 от 29.04.2011 г.
ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Община Хасково направените разноски по делото в общ размер на 320/триста и двадесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени. 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art